38. Zjazd
Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
Bydgoszcz, 9-12 maja 2024
Centrum Konferencyjne OPERA NOVA
Rejestracja

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy

           Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na 38 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, który odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 9-12 maja 2024 roku. Rok 2024 to także 90 lecie PTChP więc Zjazd będzie wydarzeniem tym bardziej wyjątkowym. Mamy nadzieję, że mimo trudnego czasu, który wymagał od nas lekarzy a także Państwa jako przedstawicieli sektora firm farmaceutycznych wielu poświęceń i zaangażowania, nadal pragniemy rozwijać swoją wiedzę oraz dzielić się nią z innymi. Życzymy sobie i Państwu, by Zjazd, który odbędzie się stacjonarnie był okazją do wymiany wspólnych doświadczeń a także dał możliwość poznania najnowszych doniesień. Spotkania z tego cyklu  pozwalają w ciągu kilku dni zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie chorób płuc. Szereg wykładów i sesji naukowych poprowadzonych przez wybitnych specjalistów pomoże poszerzyć horyzonty na temat nowej wiedzy klinicznej, farmakologicznej.  Poza równie ważnymi aspektami nowych doniesień naukowych, skupimy się na ich zastosowaniu w codziennej pracy z pacjentem.

            Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc cieszy się ogromną popularnością, za każdym razem  bierze w nim udział wiele osób z całej Polski. Spotkanie cieszy się tak dużym zainteresowaniem z uwagi na sprzyjającą dyskusji i rozwojowi atmosferę oraz wysoki poziom merytoryczny przedstawianych wykładów.

            Dlatego już dziś w imieniu własnym jak i całego Zarządu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu. Mam nadzieję, że nasza konferencja spełni Państwa oczekiwania.

Serdecznie zapraszamy do Bydgoszczy!

 

Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska
Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc 
Krajowa Konsultant w dziedzinie chorób płuc   

 

PRACE
ORYGINALNE

REGULAMIN Zgłaszania Streszczeń Prac Oryginalnych
na 38 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

 1.  Zgłoszenia streszczeń prac przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez dedykowany formularz na stronie internetowej Zjazdu  Formularz jest dostepny po kliknieciu klawisz REJESTRACJA w drugim kroku rejestracji na Zjazd.
 2. Termin zgłaszania prac – 28.02.2024 rok.
 3. Streszczenie powinno zawierać typowy układ: Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski. Liczba wyrazów w streszczeniu pracy nie może przekraczać 250.
 4. Prace będą prezentowane w formie doniesień ustnych lub plakatów.
 5. O przyjęciu pracy i wyborze formy prezentacji zadecyduje Komitet Naukowy. O wynikach kwalifikacji autorzy zostaną powiadomieni do 31.03.2024 roku. 
 6. Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się co najmniej jednego autora pracy do udziału w Zjeździe.
 7. W formularzu zgłoszeniowym 1 autor jest uznawany jako osoba prezentująca pracę, a w razie zmiany osoby należy powiadomić organizatorów. 
 8. W trakcie procesu zgłaszania pracy należy zaznaczyć chęć udziału w konkursie na najlepsze prace oryginalne dla członków PTChP.
 9. Tematyka streszczeń prac oryginalnych:
 • Epidemiologia i środowisko
 • Profilaktyka (w tym walka z nałogiem uzależnienia od nikotyny)
 • Choroby obturacyjne i przewlekły kaszel
 • Śródmiąższowe choroby płuc
 • Zakażenia układu oddechowego
 • Zaburzenia oddychania w czasie snu
 • Niewydolność oddychania
 • Choroby naczyń płucnych
 • Rehabilitacja oddechowa
 • Rak płuca 
 • Transplantacja płuc
 • Pulmonologia interwencyjna
 • Patofizjologia oddychania
 • Rzadkie choroby układu oddechowego
 • Mukowiscydoza
 • Choroby płuc dzieci
 • Opieka paliatywna nad pacjentami z chorobami układu oddechowego 
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami układu oddechowego

Po zakwalifikowaniu prac lista autorów prezentujących doniesienia zostanie opublikowana na stronie internetowej Zjazdu wraz ze szczegółowym regulaminem prezentacji prac.

 

Konkurs na najlepsze prace zgłoszone na 38. Zjazd PTChP w Bydgoszczy w 2024 roku

§ 1 
Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu na granty na 38. Zjazd PTChP w Bydgoszczy jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc.
Celem Konkursu jest wyróżnienie aktywnych uczestników Zjazdu – autorów prac naukowych zgłoszonych do prezentacji ustnej lub plakatowej w trakcie 38.Zjazdu PTChP w Bydgoszczy.
 
§ 2
Zasady udziału w Konkursie 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace przygotowane zgodnie z regulaminem zgłaszania prac oryginalnych na 38. Zjazd PTChP w Bydgoszczy w 2024 roku.
Konkurs jest przeznaczony dla Członków PTChP, będących pierwszymi autorami prac zgłoszonych do prezentacji w trakcie Zjazdu.  
Aby praca została zgłoszona do udziału w Konkursie, zgłaszający musi w formularzu zgłoszenia streszczenia pracy na 38. Zjazd PTChP w Bydgoszczy zaznaczyć pole zgłoszenia pracy do Konkursu. 
 
§ 3
Zasady oceny prac 

Każdą pracę zgłoszoną do Konkursu ocenia Komisja Grantów powoływana przez Zarząd Główny PTChP. 
Ocena pracy uwzględnia jej wartość naukową i standardowe kryteria przyjęte dla prac naukowych. 

§ 4
Nagrody i ogłoszenie wyników

 1. Warunkiem przyznania nagrody jest prezentacja pracy w trakcie 38. Zjazdu PTChP w Bydgoszczy
 2. Nagrody przyznane w Konkursie obejmują:
       - 5 Złotych Grantów pokrywający opłatę zjazdową oraz zakwaterowanie w hotelu w trakcie Zjazdu
          dla autorów 5 najlepszych prac zgłoszonych w Konkursie
       - 15 Srebrnych Grantów pokrywający opłatę zjazdową dla autorów prac uzyskujących miejsca od 6 do 20.
 3. Nagrody przyznawane w Konkursie są finansowane z budżetu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie dyplomu gratulacyjnego nastąpi w trakcie 38. Zjazdu PTChP w Bydgoszczy. 

§ 5
Dane osobowe

 1. Poprzez złożenie deklaracji udziału w Konkursie („Grant”) Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc wnioskodawca potwierdza zaakceptowanie niniejszego regulaminu i zasad dotyczących przetwarzania danych. 
 2. Administratorem danych osobowych wnioskodawców („Dane”) jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc („PTChP”) z siedzibą w Warszawie (kod: (00-870), przy ul. Wroniej 45, lok. 132. 
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a), b) c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Przy czym za udzielenie zgody jest uznawany fakt przesłania dokumentów zawierających dane osobowe, a wymaganych procedurą opisaną w regulaminie (jako wyraźne działanie potwierdzające).
 4. Podanie Danych jest warunkiem przyznania Grantu. Odmowa podania Danych uniemożliwia rozpatrzenie wniosku o Grant i przyznanie Grantu.
 5. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PTChP w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe.
 6. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.
 7. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpoznania wniosku o Grant oraz w przypadku przyznania Grantu – Dane osoby, której Grant został przyznany – w celu rozliczenia Grantu, tj. przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania Danych. Po upływie wskazanych okresów Dane zostaną zniszczone.
 8. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres biura PTChP.
 10. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Cofnięcie zgody przed rozstrzygnięciem procedury jest jednoznaczne z wycofaniem podania o przyznanie Grantu. Żądania, o których mowa, winny zostać przesłane na adres biura PTChP.

                    ZGŁASZANIE SESJI/WYKŁADU

1.     ZGŁASZANIE SESJI/WYKŁADU

 • W celu zgłoszenia sesji lub wykładu do prezentacji na Zjazd PTCHP należy kliknąć klawisz "Zgłaszanie sesji/wykładu", następnie wybrać czy zgłaszamy sesję czy wykład
 • W przypadku zgłaszania sesji należy wybrać tematykę sesji z podanych propozycji
 • Po wyborze tematyki pojawi się formularz szczegółów sesji w którym należy podać tytuły wykładów, tytuł naukowy, imię, nazwisko wykładowcy, afiliację, e-mail i telefon.
 • W każdej sesji zaplanowane są 3 wykłady – należy uzupełnić wszystkie pola
 • Po wypełnienie szczegółów sesji należy kliknąć Zgłoś sesję
 • Sesja zostanie zgłoszona do systemu i przekazana koordynatorom sesji
 • W przypadku zgłaszania wykładu należy postępować analogicznie jak wyżej, tylko należy uzupełnić 1 wykład

2.     KWALIFIKACJA SESJI/WYKŁADU

 • Dostęp do systemu kwalifikacji sesji mają tylko koordynatorzy sesji

3.     REGULAMIN ZGŁASZANIA SESJI

 1. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej poprzez szablon programu w systemie.
 2. Termin zgłaszania sesji – 15.12. 2023 rok.
 3. Czas trwania sesji – 90 minut.
 4. Do sesji można zgłosić 3 wykłady naukowe.
 5. Należy podać:
  a) dokładne tematy poszczególnych wykładów
  b) nazwiska i tytuły naukowe wykładowców.
  c) afiliacje wykładowców
  d) adresów e-mail wykładowców.
 6. O przyjęciu pracy i wyborze sesji zadecyduje Komitet Naukowy. O wynikach kwalifikacji autorzy zostaną powiadomieni. 

4.    TEMATYKA SESJI
       - Epidemiologia i środowisko
       - Profilaktyka (w tym walka z nałogiem uzależnienia od nikotyny)
       - Choroby obturacyjne i przewlekły kaszel
       - Śródmiąższowe choroby płuc
       - Zakażenia układu oddechowego
       - Zaburzenia oddychania w czasie snu
       - Niewydolność oddychania
       - Choroby naczyń płucnych
       - Rehabilitacja oddechowa
       - Rak płuca
       - Transplantacja płuc
       - Pulmonologia interwencyjna
       - Patofizjologia oddychania
       - Rzadkie choroby układu oddechowego
       - Mukowiscydoza
       - Choroby płuc dzieci
       - Opieka paliatywna nad pacjentami z chorobami układu oddechowego 
       - Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami układu oddechowego 

KOMITET
ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:
Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska

Członkowie:
Prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
Dr n. med. Aleksander Kania
Dr hab. n. med. Sebastian Majewski
Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Prof. dr hab. n. med Joanna Chorostowska-Wynimko
Dr n. med. Rafał Dobek
Dr n. med. Monika Franczuk
Dr hab. n. med. Katarzyna Górska
Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski

 

 

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
Biuro Zarządu Głównego
ul. Wronia 45 lok. 132
00-870 Warszawa

https://ptchp.org/

CENNIK
UCZESTNICTWA

TEMATYKA ZJAZDU

 • Epidemiologia i środowisko

 • Profilaktyka (w tym walka z nałogiem uzależnienia od nikotyny)

 • Choroby obturacyjne i przewlekły kaszel

 • Śródmiąższowe choroby płuc

 • Zakażenia układu oddechowego

 • Zaburzenia oddychania w czasie snu

 • Niewydolność oddychania

 • Choroby naczyń płucnych

 • Rehabilitacja oddechowa

 • Rak płuca

 • Transplantacja płuc

 • Pulmonologia interwencyjna

 • Patofizjologia oddychania

 • Rzadkie choroby układu oddechowego

 • Mukowiscydoza

 • Pediatria pulmonologiczna

 • Opieka paliatywna nad pacjentami z chorobami układu oddechowego

 • Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami układu oddechowego

MIEJSCE
ZJAZDU

Opera NOVA Bydgoszcz 

ul. Marszałka Ferdynanda Focha 5, 85-070 Bydgoszcz